Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Stowarzyszenie

 

Dotyk historii

kliknij >>

Zapraszamy

27-600 Sandomierz

ul. Opatowska 10

tel. fax 15/ 644 55 32

 

Projekt SAS – w 2014 roku utworzyliśmy Sandomierską Akademię Seniorów jako jedno miejsce skupiające rozproszone inicjatywy seniorów w Sandomierzu. Uruchomiona została w ramach zadania szkółka nordic walking, odbywały się cykliczne spotkania z ciekawymi osobami, spotkania biblioteczne, spotkania autorskie, wyjazd do teatru w Krakowie, warsztaty z psychologiem. Włączyliśmy seniorów w proces integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez spotkania w mieszkaniu treningowym - wymiana doświadczeń, dzielenie się swoimi pasjami, umiejętnościami. Projekt finansowany ze środków MPiPS Program ASOS 2014-2020  oraz dofinansowany przez Urząd Miejski w Sandomierzu w ramach Programu Współpracy Gminy Sandomierz z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Projekt Sandomierskie Mieszkanie Treningowe - trening samodzielności, realizowany w 2014 roku. Zadanie dotyczyło prowadzenia zajęć grupowych /dwuosobowych/ dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Sandomierzu, w mieszkaniu treningowym. Mieszkanie treningowe jest pierwszą formą wsparcia w nauce codzienności i samodzielności dla niepełnosprawnych osób, tak by w przyszłości mogły skorzystać z mieszkań chronionych czy wspieranych. Celem zadania była rehabilitacja w szerokim tego słowa znaczeniu poprzez nabywanie lub podtrzymanie już posiadanych przez osoby niepełnosprawne umiejętności niezbędnych do maksymalnie samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym, wzmocnienie kompetencji społecznych oraz poprawa jakości życia, usamodzielnienie osób niepełnosprawnych intelektualnie przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnego wsparcia. Zadanie realizowane było przy wsparciu Województwa Świętokrzyskiego.

 

Projekt „Sandomierskie Mieszkanie Treningowe”, realizowany w listopadzie i grudniu 2014 roku. Dotyczył prowadzenia treningu mieszkaniowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie wspierane było przez Zarząd Powiatu Sandomierskiego. 

 

Projekt „Elementarz Polaków” 2014 rok, realizowany w ramach programu MKiDN „Patriotyzm jutra”. Dotyczył napisania i wydanie pomocy edukacyjnej Elementarza Polaka – pierwszej na rynku polskim publikacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie umożliwiającej im poznanie najważniejszych dat i wydarzeń z historii Polski i terminów dotyczących życia społeczno-obywatelskiego. Służy zapoznaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z historią Polski, patriotyzmem, objaśnia rolę obywatela w życiu społecznym kraju. Zachęca niepełnosprawnych uczniów do poznania historii swojej miejscowości. Edukacja obywatelska poprzez tą publikację osób niepełnosprawnych intelektualnie /osoby biorą udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych, itd. W związku z tym powinny wiedzieć jakie mają prawa i o czym decydują/. Ułatwienie pracy nauczycielom, opiekunom, rodzicom niepełnosprawnych dzieci, którzy w jednym miejscu będą mieli zebrane najważniejsze informacje z tej dziedziny nauki i życia. Służy integracji społecznej, popularyzuje historii Polski, spraw obywatelskich w środowisku wykluczonym społecznie. Zadanie realizowane przy wsparciu UM Sandomierza i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Projekt pt. Nie-zależni, Sandomierskie Mieszkanie Treningowe. Zadanie polegało na przeprowadzeniu od 6 maja do 15 grudnia 2013 roku warsztatów treningu mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jednocześnie kampanii informacyjno-promocyjnej zupełnie nowej  w Sandomierzu formy pomocy osobom wykluczonym społecznie. Odbyły się liczne /6/ warsztaty treningowe dostosowane do potrzeb uczniów /70 osób/, podczas których nabyli potrzebne im w dorosłym życiu umiejętności. Edukacja ekonomiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną – to tytuł konferencji, która odbyła się 3 czerwca
w Sandomierzu. Partnerem Stowarzyszenia przy organizacji tego wydarzenia był Narodowy Bank Polski. Uczestnikami /250 osób/ konferencji były osoby pracujące w różnych placówkach kształcenia specjalnego, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, itp. z całej Polski. Wiodącym zagadnieniem było przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do samodzielnego życia. Zadanie realizowane było przy wsparciu Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Organizacja w Sandomierzu w 2012 roku akcji społeczno-informacyjnej z okazji obchodzonego 21 marca Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. W ramach tej inicjatywy odbyły się: spotkaniach z nauczycielami, rodzicami dzieci z zespołem Downa, logopedą, psychologiem. W sali kinowej Sandomierskiego Centrum Kulturalnego wyświetlone zostały dwa filmy dokumentalne polskiej produkcji pokazujące codzienne życie dzieci i osób dorosłych z zespołem Downa. Prof. Anna Sobolewska – mama córki z zespołem Downa, autorka znanej książki „Cela. Odpowiedź na zespół Downa” podzieliła się z zainteresowanymi osobami swoimi doświadczeniami w wychowywaniu dziecka z zespołem Downa. W Domu Katolickim uczniowie z Ośrodka „Radość Życia” zaprezentowali krótką formę teatralną – bajkę pt. Skąd się biorą dzieci z zespołem Downa. By wzmocnić odbiór naszych działań wydrukowany i rozklejony został plakat z hasłem „Nie mów do mnie Ty Downie. Tak jak Ty mam serce i czuję!”. Poprzez ten środek komunikacji chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców Sandomierza, zwrócić uwagę na osoby z zespołem Downa.

 

Projekt „Żyć i mieszkać tak jak inni”. W jego ramach odbyły się: wyjazd studyjny - 19 września 2012 roku grupa 20 osób /nauczyciele, rodzice dzieci niepełnosprawnych, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Urzędu Miejskiego, / była w Jarosławiu, gdzie zwiedzano placówki prowadzone przez PSOUU Koło w Jarosławiu. 15 i 16 października - szkolenie warsztatowe „Trening mieszkaniowy – droga do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną ”, prowadzący Katarzyna Lepszy, Mariusz Mituś. 29 i 30 października szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jak sobie z nią radzić? Jak wspierać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie?”, prowadząca Izabela Fornalik. W obydwu szkoleniach wzięło udział ponad 70 osób. Według nas jest to miernikiem, jak ważny problem został poruszony i jak duża jest potrzeba organizacji tego typu warsztatów. Zadanie było finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz środków własnych Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”.

 

Projekt „Tacy sami” realizowany był od 23 maja do 31 października 2011 roku. W jego ramach odbył się: Kurs języka migowego I stopnia – wzięło w nim udział 15 osób – pracowników sandomierskich instytucji. m.in. Gazowni Sandomierskiej, Urzędu Miasta, Centrum Informacji Turystycznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Okręgowego, restauracji Ciżemka. Kurs poprowadziła instruktor języka migowego, pracownik Polskiego Związku Głuchych p. Elżbieta Nowak. Kurs zakończył się państwowym egzaminem. Uczestnicy poznali ponad 1000 /tysiąc/ znaków, które umożliwią im kontakt  z osobami głuchoniemymi w każdej sytuacji życiowej.

Szkolenie warsztatowe z zakresu komunikacji interpersonalnej i postrzegania osób niepełnosprawnych – wzięli w nim udział pracownicy sandomierskich szkół, instytucji. Celem warsztatów było nauczenie osób zdrowych efektywnej i skutecznej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niewidomych.

Trening umiejętności społecznych dla 35 uczniów z Ośrodka „Radość Życia”. Uczniowie uczyli się jak samodzielnie posługiwać się pieniędzmi, robili zakupy w sklepach, byli w restauracji, kawiarni, u fryzjera, w salonie kosmetycznym.

 

Projekt „Kolorowe nuty” - w dniach 5 - 9 września 2011 roku odbyły się dla 150 uczniów z Ośrodka Radość Życia warsztaty muzyczne, które miały na celu  przesłuchanie dzieci i młodzieży pod kątem talentu muzycznego. Zajęcia prowadziły prof. Elżbieta Małanicz  - Onoszko autorka metody „Kolorowe nuty”. oraz prof. Małgorzata Serwińska.

Zadaniem warsztatów było wprowadzenie do programu nauczania w Ośrodku „Radość Życia” metody Kolorowe nuty, tak by jak najwięcej uczniów mogło poznawać muzykę i grę na instrumencie.

Metoda ta jest szczególnie wskazana dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autystów i innych, ułatwia i przyspiesza komunikację, rozwija emocjonalnie, rehabilituje.

Wzmocnieniem projektu była organizacja wyjątkowego koncertu dorosłych osób z autyzmem - Pauliny Chodkowskiej i Jakuba Piszka, akompaniament p. Małgorzata Piszek. Uroczysty koncert odbył się 10 września w Sali obrad Rady Miasta Sandomierza w Ratuszu.

 

Projekt „Dlaczego nie my?” 2011 rok, miał na celu zorganizowanie dla 40 niepełnosprawnych uczniów z Ośrodka „Radość Życia” w Sandomierzu warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania, odpowiedniego doboru ubioru
i fryzury oraz nauki porządkowania grobów i miejsc pamięci. Wszystkie te warsztaty mieszczą się w pojęciu zespołów aktywności społecznej. Podczas dwumiesięcznych warsztatów / 40 godzin/ uczniowie nauczyli się jak zdrowo się odżywiać, jak zadbać o swój wygląd zewnętrzny. Podsumowaniem warsztatów był profesjonalny pokaz mody i fryzur połączony z poczęstunkiem przygotowanym według zasad zdrowego żywienia /24 października 2011r./. Pokaz był także sposobem na zwrócenie uwagi odbiorców na życie społeczne osób niepełnosprawnych i przełamanie stereotypów.

W wyżej wymienionych warsztatach uczestniczyli też w miarę swoich możliwości rodzice uczniów, ponieważ zmiana wypracowana w zadaniu będzie trwała, jeśli również opiekunowie aktywnie się włączą i zastosują do uwag.

Podczas warsztatów „porządkowych” uczniowie nauczyli się jak sprzątać groby, miejsca pamięci, jak się zachowywać na cmentarzu, jakie panują zwyczaje. Praktycznym sprawdzianem było uporządkowanie grobów żołnierzy radzieckich poległych podczas obrony Sandomierza, którzy spoczywają na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Sandomierzu. 28 października na wszystkich uporządkowanych grobach zapłonęły znicze.

 

Projekt „Stop kryzysowi” 2011 rok; przeprowadzenie 40-sto godzinnych warsztatów szkoleniowych dla 26 osób z zakresu znajdowania przyczyn i przeprowadzania terapii zachowań niepokojących i sytuacji kryzysowych u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pracy wspomagającej, która przeciwdziała ich pojawianiu się. Warsztaty prowadziła p. Małgorzata Kwiatkowska. Podczas szkolenia uczestnicy na przykładach nauczyli się jak dostrzegać i zapobiegać sytuacjom trudnym. Nastąpił wzrost ich wiedzy i umiejętności, wymiana doświadczeń. Dostrzeżono problem seksualności osób niepełnosprawnych, wzrosła świadomość jak ważna jest poprawa współpracy z rodzinami podopiecznych.

 

Projekt „Damy radę” 2010 rok, bezpłatne warsztaty szkoleniowe i konsultacje terapeutyczne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych. Sfinansowano  z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. W dniach 15-16 maja odbyło się szkolenie warsztatowe „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” oraz w dniach 12 - 13 czerwca odbył się warsztat pn. „Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem w sytuacji opieki nad osobą niepełnosprawną”. W dniach 13-16 maja odbyły się indywidualne konsultacje uczniów z Ośrodka Radość Życia” u lekarza psychiatry dziecięcego dr Andrzeja Gardziela. Z konsultacji skorzystało 16 uczniów, w tym u jednego dziecka konsultacja była złożona z wizyty  w domu rodzinnym. Należy zaznaczyć, że na konsultację składała się rozmowa  z rodzicami, nauczycielami danego dziecka, wizyta w klasie. Szkolenie warsztatowe „Nauczanie indywidualne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie” odbyło się w dniach 24-25-26 września. Prowadziła je p. Małgorzata Kwiatkowska. Wzięło w nim udział 26 osób.

 

Projekt „Teatr historią malowany” 2010 rok, zadanie sfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Głównym celem zadania było zorganizowanie dla uczniów z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu warsztatów teatralnych oraz plastycznych, pleneru malarskiego oraz wystawienie przedstawienia „Zaduszki z duchakami”. Przeprowadzono łącznie /wrzesień- październik/ 69 godzin warsztatów artystycznych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Podczas warsztatów teatralnych odbyły się w dniach 6, 7, 8 października spotkanie i zajęcia, które poprowadziła Maria Pietrusza Budzyńska, założycielka i prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej Teatroterapia Lubelska, oprócz ćwiczeń teatralnych uczniowie m.in. wykonywali maski i odlewy z masy gipsowej.

14 października zorganizowano plener malarski. Uczestnicy pleneru rozmieszczeni wokół sandomierskiego Ratusza malowali, szkicowali sandomierskie zabytki. Spektakl „Zaduszki z duchakami” zaprezentowany został w kościele Ducha Świętego 30 października. Był prostą, ascetyczną formą, w którym uczniowie-aktorzy przy pomocy ruchu ciała, muzyki i światła przedstawili historię duchaków i ich przesłanie aktualne do dziś-niesienie pomocy ubogim, niepełnosprawnym, chorym.

 

Projekt „Wiemy jak”,2009 rok.Realizacja od sierpnia do października. Dotowany był przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON.

Głównym celem zadania było przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń dla rodziców, opiekunów, terapeutów, psychologów, logopedów opiekujących się i pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Cykl szkoleń składał z następujących modułów:

  1. Rodzina jako system.
  2. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem w sytuacji opieki nad osobą niepełnosprawną.
  3. Efektywna współpraca z lekarzem psychiatrą w procesie edukacji osób niepełnosprawnych.
  4. Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych do podejmowania ról społecznych.

W szkoleniach wzięło udział 86 osób,  skonsultowano 19 dzieci.

 

Kolory Życia”, zrealizowany w 2008 roku, cykl 24 godzinnych szkoleń z zakresu komunikowania, pokonywania trudnych sytuacji dla 41 mam dzieci niepełnosprawnych. Organizacja niecodziennej wystawy fotograficznej 21 czarno-białych portretów mam wraz ze swoimi dziećmi. Ekspozycja była prezentowana w Zamku Kazimierzowskim, foyer Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz  w gmachu głównym UMCS w Lublinie. Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Projekt „Radosna rehabilitacja” – zrealizowany w 2007 roku dzięki dotacji od Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Wspólnie pomagamy”. Głównym celem tego projektu było umożliwienie i zapewnienie uczniom Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu korzystania w jeszcze większym wymiarze z rehabilitacji ruchowej w formie zabawy i ćwiczeń.

 

Projekt „Żyję kolorowo”, realizowany w ramach programu Fundacji Stefana Batorego Równe Szanse - Kolorowa Akademia, (rok szkolny 2006/2007), dotyczył prowadzenia warsztatów plastycznych i teatralnych, organizacji wystawy prac.

 

Projekt „Rękawiczki Królowej Jadwigi – warsztaty artystyczne dla uczniów Ośrodka „Radość Życia” w Sandomierzu 2007 rok. Projekt dofinansowany w ramach I naboru wniosków do Programów Operacyjnych „Rozwój inicjatyw lokalnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem zadania była edukacja kulturalna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach teatralnych i plastycznych, wprowadzenie skutecznych metod terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, stworzenie w Sandomierzu warunków do rozwoju twórczości tych osób, przypomnienie sandomierskiej legendy i wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zakończył się przedstawieniem teatralnym w wykonaniu uczniów Ośrodka „Radość Życia”.

 

Projekt „Rozwój daje radość”, 2006 rok, finansowany ze środków Fundacji BZ WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Zakupiono nowoczesne pomoce edukacyjne dla uczniów Ośrodka „Radość Życia” oraz Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sandomierzu.

 

Projekt „Poznaję mój kraj”, zrealizowany w 2006 roku - wyjazd grupy uczniów na tygodniowy pobyt nad morzem, zadanie było finansowane przez: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Wspólnie pomagamy”, Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach oraz ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie.

 

Projekt „Szansa na lepsze jutro” 2006 rok, obejmował cykl szkoleń z zakresu technik socjoterpeutycznych (30 godzin) i treningu asertywności (15 godzin). W szkoleniach wzięło udział łącznie 31 osób - członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele z Ośrodka „Radość Życia” oraz zaproszeni goście ze współpracujących z nami organizacji pozarządowych i instytucji sandomierskich. Projekt był finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i środków własnych.